Политика за поверителност

В изпълнение на задълженията заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закон за защита на личните данни, „Александър Електрик“ ЕООД, ЕИК: 200310500 /по-долу за краткост „Александър Електрик“ и/или „Ние“ и/или „Администратор“/ е приело настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни.

I. Информация за Администратора на данните

„Александър Електрик“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200310500, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Планинско цвете“ 22.

В случай че имате въпроси относно защитата на лични данни, Вие можете по всяко време да се свържете с нас:

„Александър Електрик“ ЕООД

Адрес: гр. София, ул. „Планинско цвете“ 22

тел: 0889 548459

e-mail: office@alexanderelectric.eu

При обработване на лични данни, Ние следваме стриктно следните основни принципи, а именно:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработването;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

II. Лични данни

Описание на събираните и обработвани лични данни, може да бъде намерено по-долу.

III. Цели, правно основание и срокове за съхранение

  1. Общи положения

1.1. Цели

Данните, които събираме от и за Вас, използваме за целите на:

Предлагане на качествено клиентско обслужване;

Промотиране на услугите и продуктите ни чрез изпращане на информация по запитване;

Предоставяне на услугите и продажба на продуктите ни въз основа на получено запитване;

Управление на социалните ни мрежи.

1.2. Правни основания

Правните основания, въз основа на които обработваме лични данни алтернативно са:

Изпълнение нормативни задължения;

Изпълнение на договор;

Наличие на легитимен интерес;

Защита на Ваши жизненоважни интереси;

Вашето изрично, конкретно и недвусмислено съгласие.

1.3. Срокове на съхранение

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали и описали в настоящата Политика. При определяне на срока за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния вид, обем, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, както и нормативните изисквания. В много случаи ще се съобразим с давностните срокове за завеждане на определени искове съгласно българското законодателство, като най-дългите такива са 10 г.

  1. Конкретни видове обработка на данни, правните основания и сроковете за съхранение са описани в таблицата по-долу, а именно:
Тип Обработване Обработвани данни Правно основание Срок на обработването
Изпращане на запитване. Име, телефонен номер и email (ел. поща). Никоя от изброените категории данни не е задължителна за изпращане на запитване. член 6, ал. 1, буква е) GDPR. Данните се съхраняват за период до 12 месеца, считано от деня, в който сте изпратили запитване.
Извикване на нашия уебсайт. Когато посещавате нашия уебсайт, чрез браузъра на Вашето устройство, автоматично и без Ваша намеса, се изпращат данни на нашия сървър. член 6, ал. 1, буква е) GDPR. Данните се записват за период най-много до 6 месеца и след това автоматично се изтриват.
Издаване на фактури. Нормативно изисквани данни за издаване на фактура на ФЛ или ЮЛ. член 6, ал. 1, буква б) GDPR. Данните се съхраняват за период до 10 години, считано от момента на покупката.

IV. Споделяне на лични данни

Александър Електрик не предоставя лични данни на трети лица, освен когато се изисква нормативно.

Публични органи – предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка може да предоставим информация на: публични и общински органи, министерства, НАП, НОИ, КЗК, КЗП, и други регулаторни органи и комисии.

V. Автоматизирано взимане на решения

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения и/или профилиране при осъществяване на дейността ни.

VI. Сигурност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. За осигуряване на адекватна защита на данните, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в законодателството. В тази връзка Александър Електрик сме предприели мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Част от приложените мерки са: Периодични обучения на персонала във връзка със защитата на лични данни.

VII. Прехвърляне на данни, извън рамките на ЕС

При осъществяване на дейността ни, не е възможно да предадем Вашите данни извън Европейският съюз.

VIII. Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

Съгласно европейското и местно законодателство, в зависимост от правното основание, Вие имате следните права във връзка с личните Ви данни:

Право на достъп: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и до информация, свързана с тях, както и копие от тези данни, ако това е възможно;

Право на коригиране: Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас;

Право на изтриването (право „да бъдеш забравен“): имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, но доколкото са налице основанията за това;

Ограничаване на обработването: Доколкото са изпълнени законовите условия, Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас;

Право на възражение: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретния тип обработка, на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен интерес.

Право на преносимост на данните: Ако обработваме лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие може да изисквате предоставените от Вас лични данни да се получат от Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да ги предадем на друг администратор на лични данни;

Право на оттегляне на съгласието: В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработените данни въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

Право на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).

Следва да имате предвид че не всички от посочените по-горе права са абсолютни и не винаги са приложими, като е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто и пълно разбиране на Вашето искане.

IX. Как можете да упражните правата си?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане за упражняване на съответното право. Искания за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени алтернативно по някой от следните начини:

По електронен път на следния имейл адрес: office@alexanderelectric.eu

Лично на следния адрес: гр. София, ул. „Планинско цвете“ 22

Данни за идентификация на субекта – име;

Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

Искане – описание на искането.

Александър Електрик предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Александър Електрик ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане. Александър Електрик няма задължение да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично, но при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Актуализиране на политиката

Настоящата политика може да подлежи на изменение от страна на Александър Електрик, като последно е актуализирана на 17.04.2024 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно.